Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony www.KrzysztofJankowski.com.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób ze stron znajdujących się pod adresem KrzysztofJankowski.com.pl należącej do firmy Profit Krzysztof Jankowski akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z tych stron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych moich użytkowników. W przypadku gdy nie zgadzasz się z moją polityką prywatności – do czego masz pełne prawo – po prostu nie korzystaj z moich stron.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy.

W czasie korzystania ze stron możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.
Niezapowiedziane Wiadomości

KrzysztofJankowski.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do wyżej wymienionych stron oraz  usług i produktów oferowanych przez te strony (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów KrzysztofJankowski.com.pl

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na w/w stronach  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Właściciel w/w stron nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary w/w stron mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłem niniejszą stronę, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte na moich stronach, własne artykuły i artykuły gości są wyłącznie opinią autora.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Krzysztof Jankowski

Regulamin strony

 • 1
  INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej zlokalizowanej pod adresem www. KrzysztofJankowski.com.pl (zwanej dalej Stroną) oraz warunki sprzedaży.
 1. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Stronę, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności na tej Stronie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Strony, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych na Stronie.
 2. Właścicielem i administratorem Strony jest firma PROFIT Krzysztof Jankowski (zwana dalej Administratorem).
 • 2
  PRZEDMIOT SERWISU
  1. Przedmiotem Serwisu jest edukacja oraz sprzedaż  produktów szkoleniowych takich jak: szkolenia online, szkolenia stacjonarne, konsultacje, coaching, e-booki. Usługi są świadczone poprzez konwersacje na skype oraz  dostarczane są do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej, w postaci nagrań wideo, ebooków oraz nagrań mp3.
 1. Pod pojęciem ‚ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka).
 • 3
  KORZYSTANIE Z SERWISU
  Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień
  1. Za pośrednictwem Strony Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).
  2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
  3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Strony lub w korespondencji.
  4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
  5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi na Stronie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
  6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest pobranie przez Użytkownika kolejnych plików drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie lub poprzez połączenie się bezpośrednie przy użyciu bezpłatnego komunikatora Skype.
  7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami plików, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Strony, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

Dział B. Prawa zakupionego produktu
9. Nabywca nagrań mp3, ebooka i plików video może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania plików produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania plików (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takich plików, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego produktu lub pliku.

 1. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 oraz wideo na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii produktu, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia.
 2. Każdy nabywający produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza produktu.
 3. Wszelkie nagrania mp3, wideo oraz ebooki udostępniane na łamach Strony – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • 4
  REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Strony, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Strony mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Strony lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora.
 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Strony.
 2. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt za pośrednictwem Strony, służy prawo zwrotu zainwestowanej w produkt kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z produktu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 3. Zwrot produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 • 5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Strony przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
 1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Strony, stosowania się do treści zawartych w produkcie oraz w informacjach publikowanych na łamach Strony, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Strony oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Strony dołoży wszelkich starań, aby Strona oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Stronę.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Strony zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych ze Stroną.
 8. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Strony wraz z informacją o ich dokonaniu.
 9. Po ukazaniu się na stronach Strony informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność na Stronie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 10. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 11. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania na Stronie.
 12. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktu.